Почетак » Вести » Војводина » Шта предвиђа План детаљне регулације дела радне зоне Север ИВ у Новом Саду?

Шта предвиђа План детаљне регулације дела радне зоне Север ИВ у Новом Саду?

План детаљне регулације дела радне зоне Север ИВ северно од инфраструктурног коридора у Новом Саду обухвата подручје површине 88,95 ха у северном делу грађевинског подручја Новог Сада.

Налази се између Државног пута ИА реда ознаке 1 (Е-75) и великог инфраструктурног коридора који се протеже кроз радну зону Север ИВ. Са јужне стране је планирани комплекс за пречишћавање отпадних вода, а са северне секундарни одбрамбени насип и црпна станица Врбак.

Циљ израде и доношења Плана је преиспитивање просторних капацитета и увођење нових јавних површина (улица) у сврху омогућавања нове изградње. План ће утврдити могућности реконструкције постојеће, односно услове за изградњу нове црпне станице.

Простор је у највећој мери намењен пословању. Саобраћајно је добро повезан са околним садржајима.

Реализацијом индустријске саобраћајнице која пресеца простор обухваћен Планом у најјужнијем делу омогућиће се брза веза са железничком станицом Подбара и градом. Постојећа саобраћајница, Пут шајкашког одреда која представља примарну саобраћајницу у мрежи града, повезује простор са осталим садржајима у радној зони, а Планом је дефинисана секундарна саобраћајна мрежа која омогућава формирање нових пословних комплекса.

На простору ове радне зоне могу се лоцирати: погони индустрије метала и неметала, производње боја и лакова, средстава за прање, затим резане грађе, електроиндустрије, производње текстила, коже и папира и комплекси из области грађевинарства, трговине, и саобраћаја и веза. Такође се предлажу различити облици производног занатства који су везани за прераду дрвета, метала, текстила, коже и пластичних маса.

Црпна станица Врбак

У намени површина за хидротехничке захвате планирају се инфраструктурни објети и инсталације. Ова намена обухвата отворене канале који су у функцији одвођења атмосферских вода, а на парцелама бр. 219/1 и 219/2 налазе се објекти ТС и црпне станице. У циљу повећања капацитета, ови објекти могу да се реконструишу или да се изграде нови, а у свему према потребним капацитетима.

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења о одобрењу за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за просторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта.

Јавни увид у нацрт траје до 30. децембра.

А. К.

Екапија